48
19

  . , , .

  :  [Bitrix\Main\DB\SqlQueryException] 
  Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full (400)
  INSERT INTO `b_user_session`(`TIMESTAMP_X`, `SESSION_DATA`, `SESSION_ID`) VALUES ('2023-12-04 07:53:15', 'VTBWVFUxOUJWVlJJZkdFNk1UcDdjem8yT2lKUVQweEpRMWtpTzJFNk1UZzZlM002TVRVNklsTkZVMU5KVDA1ZlZFbE5SVTlWVkNJN2N6b3lPaUkyTUNJN2N6b3hOVG9pVTBWVFUwbFBUbDlKVUY5TlFWTkxJanR6T2pjNklqQXVNQzR3TGpBaU8zTTZNVE02SWsxQldGOVRWRTlTUlY5T1ZVMGlPMms2TVRBN2N6b3hNem9pVTFSUFVrVmZTVkJmVFVGVFN5STdjem8zT2lJd0xqQXVNQzR3SWp0ek9qRXpPaUpUVkU5U1JWOVVTVTFGVDFWVUlqdHpPak02SWpNMk1DSTdjem94TnpvaVEwaEZRMHRYVDFKRVgxUkpUVVZQVlZRaU8yazZNamc0TUR0ek9qRTFPaUpRUVZOVFYwOVNSRjlNUlU1SFZFZ2lPMms2Tmp0ek9qRTRPaUpRUVZOVFYwOVNSRjlWVUZCRlVrTkJVMFVpTzNNNk1Ub2lUaUk3Y3pveE9Eb2lVRUZUVTFkUFVrUmZURTlYUlZKRFFWTkZJanR6T2pFNklrNGlPM002TVRVNklsQkJVMU5YVDFKRVgwUkpSMGxVVXlJN2N6b3hPaUpPSWp0ek9qSXdPaUpRUVZOVFYwOVNSRjlRVlU1RFZGVkJWRWxQVGlJN2N6b3hPaUpPSWp0ek9qRTVPaUpRUVZOVFYwOVNSRjlEU0VWRFMxOVhSVUZMSWp0ek9qRTZJazRpTzNNNk1qRTZJbEJCVTFOWFQxSkVYME5JUlVOTFgxQlBURWxEV1NJN2N6b3hPaUpPSWp0ek9qSXdPaUpRUVZOVFYwOVNSRjlEU0VGT1IwVmZSRUZaVXlJN2FUb3dPM002TWpFNklsQkJVMU5YVDFKRVgxVk9TVkZWUlY5RFQxVk9WQ0k3YVRvd08zTTZNVFE2SWt4UFIwbE9YMEZVVkVWTlVGUlRJanRwT2pBN2N6b3lNRG9pUWt4UFEwdGZURTlIU1U1ZlFWUlVSVTFRVkZNaU8yazZNRHR6T2pFd09pSkNURTlEUzE5VVNVMUZJanRwT2pBN2ZYMVRSVk5UWDBsUWZITTZPVG9pTVRJM0xqQXVNQzR4SWp0VFJWTlRYMVJKVFVWOGFUb3hOekF4TmpjeU56azBPMGxUWDBWWVVFbFNSVVI4VGp0Q1dGOVRSVk5UU1U5T1gxTkpSMDU4Y3pvek1qb2laakExTTJFeVkyWmxaalEwWldabU1qazJaak14TXprNU1XVTJPRGt3WldRaU8xTkZVMU5mU1VSZlZFbE5SWHhwT2pFM01ERTJOekkzT1RRN1UwVlRVMTlQVUVWU1FWUkpUMDVUZkdFNk1EcDdmWEpsWm1WeVpYSXhmRTQ3Y21WbVpYSmxjako4VGp0eVpXWmxjbVZ5TTN4T08xTkZVMU5mVTBWQlVrTklSVkpmU1VSOGFUb3hPRFU3VTBWVFUxOVRSVUZTUTBoRlVsOU9RVTFGZkhNNk16b2lZbTkwSWp0VFJWTlRYMU5GUVZKRFNFVlNYME5JUlVOTFgwRkRWRWxXU1ZSWmZITTZNVG9pV1NJN1UwVlRVMTlUUlVGU1EwaEZVbDlUUVZaRlgxTlVRVlJKVTFSSlEzeHpPakU2SWs0aU8xTkZVMU5mVTBWQlVrTklSVkpmU0VsVVgwdEZSVkJmUkVGWlUzeE9PMU5GVTFOZlUwaFBWMTlKVGtOTVZVUkZYMVJKVFVWZlJWaEZRM3hPTzJacGVHVmtYM05sYzNOcGIyNWZhV1I4Y3pvek1qb2lNMkk0WWpRM016RXpOamxqTURVMFlUQmlNRFJpTjJGaFkyTmtNelZpTmpNaU8xVk9TVkZWUlY5TFJWbDhjem96TWpvaVptRmhaR1V3TWpNNE9UZzNOamxqT0Rrek9ESTNOakZqTjJObVlUZGlNMklpTzBKWVgweFBSMGxPWDA1RlJVUmZRMEZRVkVOSVFWOU1UMGRKVG54aE9qSTZlM002TlRvaVRFOUhTVTRpTzNNNk1Eb2lJanR6T2pFMU9pSlFUMHhKUTFsZlFWUlVSVTFRVkZNaU8yazZNRHQ5VEU5RFFVeGZVa1ZFU1ZKRlExUlRmR0U2TWpwN2N6b3hPaUpESWp0cE9qQTdjem94T2lKU0lqdHpPakE2SWlJN2ZRPT0=', 'uRNUyFJb0YaZMenTcArWajFfSNaTzHJA')
  /home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php:153
  #0: Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:327
  #1: Bitrix\Main\DB\Connection->query
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:376
  #2: Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:451
  #3: Bitrix\Main\DB\Connection->add
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php:937
  #4: Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php:42
  #5: Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php:88
  #6: Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write
  	
  #7: session_write_close
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/lib/application.php:303
  #8: Bitrix\Main\Application->terminate
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/lib/application.php:276
  #9: Bitrix\Main\Application->end
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3489
  #10: CAllMain::FinalActions
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:61
  #11: require(string)
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
  #12: require_once(string)
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/footer.php:4
  #13: require(string)
  	/home/project/agrobelarus.by/market/index.php:227
  #14: include_once(string)
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:184
  #15: include_once(string)
  	/home/project/energobelarus.by/bitrix/urlrewrite.php:2
  ----------